هیات تحریریه

 

 

وضعیت اشتغال و آخرین حکم هیات علمی

رشته تخصصی

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 
 

هیات علمی و رییس دانشگاه ازاد لامرد

مدیریت اموزش عالی

علی اصغر ماشین چی

مدیر مسئول

 

هیات علمی و رییس دانشگاه ازاد لامرد

برنامه ریزی درسی

سید احمد هاشمی

سردبیر

 

هیات علمی و رییس دانشگاه ازاد صفاشهر

برنامه ریزی درسی

عباس قلتاش

مدیر داخلی

 

هیات علمی و رییس دانشگاه ازاد لامرد

برنامه ریزی درسی

سید احمد هاشمی

هیات تحریریه

 

هیات علمی و رییس دانشگاه ازاد صفاشهر

برنامه ریزی درسی

عباس قلتاش

هیات تحریریه

 

عضو هیات علمی  دانشگاه آزاد اسلامشهر

برنامه ریزی درسی

علیرضا عراقیه

هیات تحریریه

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد گرمسار

مدیریت آموزشی

نادر سلیمانی

هیات تحریریه

 

Omsk saste   Pedagogical

Pedagogical sciences

Julia Drobotenko

هیات تحریریه

 

china

Educational sciences

Huijan Xue

هیات تحریریه

 

New hampishire

Educational sciences

A.Valentine Duseke

هیات تحریریه

 

Lithunia

Educational sciences

Genute Gedviline

هیات تحریریه